هم افزایی و ارزش آفرینی


- گروه شرکت های پتروهگزان


گروه شرکت های پتروهگزان

مجموعه پتروهگزان PETROHEXANE.Co در ابتدای امر در سال 2009 در زمینه ساخت و تجهیز و راه اندازی پروژه های نفت و گاز پتروشیمی فعالیت خود را آغاز کرد و در ادامه در سال 2011 شرکت پتروهگزان تجارت بین الملل PETHEX. Co به عنوان تامین کننده نیاز های شرکت PETROHEXANE.Co در زمینه تامین و تجهیز پروژه های EPC فعالیت خود را آغاز نمود و بصورت مجزا در امر واردات و تامین مواد شیمیایی و رنگ صنایع کاغذ و نساجی و پتروشیمی فعالیت خود را گسترش داد. همچنین شرکت آفتاب درخشان دریا ADD .Co به صورت خاص در زمینه سرمایه گزاری و تامین مالی دو شرکت دیگر و همچنین فعالیت در زمینه پروژه های BOT به این مجموعه اضافه گردید.

Untitled-7
 
PETROHEXANCO

آفتاب درخشان دریا


شرکت آفتاب درخشان دریا ADD .CO به صورت خاص در زمینه سرمایه گزاری و تامین مالی دو شرکت دیگر و همچنین فعالیت در زمینه پروژه های BOT به این مجموعه اضافه گردید. پروژه BOT بندر شهید رجایی بین شرکت آفتاب درخشان دریا و سازمان بنادر جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 منعقد گردید.