پتروهگزان ، رنگرزی ، pethex , dyeing

رنگرزی

 ماده دیسپرس کننده، صابون های پس شور و فیکس کننده ها و یکنواخت کننده ها

فهرست