پتروهگزان ، نساجی ، موادشیمیایی , pethex

مقدمات

شامل انواع صابون های پخت و سختی گیر، استابیلایزر ، آنزیم های آهاربر، ضدکف و…

فهرست